Regulamin korzystania z usług salonu

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług naszego Salonu. 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

w salonie Unique Makeup Patrycja Ciździel

Obowiązuje od dnia: 04.12.2023 r. 

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa dokładne zasady korzystania z usług świadczonych w salonie Unique Makeup Patrycja Ciździel  pod adresem Wspólna 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zwanego dalej „Salonem”.
 2. Salon świadczy Usługi w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach:

poniedziałek – piątek: 9-18

sobota:  9-14

Salon świadczy także usługi poza ustalonymi godzinami pracy, w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy jeżeli zostało to dodatkowo ustalone. Do cen poza godzinami pracy może zostać naliczona dodatkowa opłata +50% ceny. 

 1. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją wizyty na usługi w Salonie. Przystąpienie do wybranej usługi oznacza akceptacją niniejszego Regulaminu, bez konieczności jego podpisania przez Klienta. 
 2. Regulamin wraz z Cennikiem i opisem Usług stanowi umowę na świadczenie usług.

§ 2 

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego. 
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza Usługodawcę świadczącego usługi w danym lokalu pod podanym adresem.
 5. Usługa – oznacza usługę/zabieg świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta. 
 6. Kaucja – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, płatna z góry przed wykonaniem usługi, odliczana od ostatecznej ceny po wykonaniu usługi. 
 7. Usługodawca – oznacza:  Unique Makeup Patrycja Ciździel

NIP: 6612254982

adres siedziby: Wspólna 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

              Dane kontaktowe: adres e-mail: info@unique-makeup.pl numer telefonu: 570040460

§ 3 

Obowiązki klienta 

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku osoby niepełnoletniej Salon jest uprawniony przed wizytą do wglądu stosownej zgody opiekuna prawnego oraz do odmowy świadczenia Usługi w przypadku braku takiej zgody. 
 2. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji wypełniając i podpisując wymaganą dokumentację. 
 3. Każdy Klient jest zaznajamiany ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. Potwierdzeniem jest podpisana przez klienta świadoma zgoda na zabieg.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg jest wykonywany powtórnie Klient winien potwierdzić aktualność stanu zdrowia i przekazanych informacji lub aktualizować każdorazowo informacje medyczne, zwłaszcza przeciwwskazania.
 5. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia osoby wykonującej zabieg o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Usługi. 
 6. Klienci powinni przychodzić na umówioną wizytę bez osób towarzyszących. 
 7. Klient powinien stawić się w Salonie na max na 10  minut przed rozpoczęciem Usługi.
 8. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować Salon telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 9. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do max 15 minut, po tym czasie usługa zostanie odwołana lub skrócona. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie przez Salon. 
 10. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Salon jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi. 

§ 4 

Cennik

 1. Salon świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na recepcji salonu oraz w systemie rezerwacji booksy.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną. 

§ 5 

Rezerwacja wizyt

 1. Salon prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez: recepcję, social media salonu oraz system rezerwacyjny booksy. 
 2. Klient 24h przed wizytą otrzymuje od Salonu sms z przypomnieniem o wizycie.
 3. W przypadku wybranych usług Salon wymaga wpłaty przez Klienta Kaucji w wysokości 20-50 zł w zależności od usługi. W przypadku usług o wyższej wartości, wycena jest indywidualna.
 4. Kaucję Klient może zapłacić osobiście w Salonie lub przelewem na podany przez Salon numer konta. 
 • numer konta do przelewu 26 1020 2674 0000 2502 0174 0455
 • PKO Bank Polski
 • dane do przelewu Unique Makeup Patrycja Ciździel
 1. W przypadku odwołania wizyty przez Klienta później niż na 7 przed realizacją usługi lub niestawieniu się bez odwołania, Kaucja będzie bezzwrotna.
 2. Zgodnie z ustawą o zawieraniu umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient rezerwujący wizytę telefonicznie, e-mail, poprzez system rezerwacji lub poprzez wiadomość na Facebooku/Instagramie (czyli na odległość) ma 14 dni (kalendarzowych) od zawarcia umowy, na odstąpienie od umowy i rezygnacji z zarezerwowanej usługi. Za dzień zawarcia umowy ustala się dzień zaksięgowania wpłaty Kaucji przez Salon. Klient decydujący się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, powinien powiadomić o tym Salon pisemnie na adres  e-mail info@unique-makeup.pl przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Powołując się na prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz podając dane do przelewu zwrotnego. Po prawidłowym odstąpieniu od umowy Kaucja zostanie w całości zwrócona dla Klienta w terminie do 14 dni (kalendarzowych) od otrzymania przez salon informacji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Kaucja zostanie zwrócona przelewem na podane przez Klienta dane do przelewu. W przypadku gdy klient nie powiadomi Salonu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w wyznaczonym terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, Kaucja będzie bezzwrotna.
 3. Klient dokonujący rezerwacji na odległość i wpłacający Kaucję na krócej niż 14 dni przed realizacją usługi a tym samym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, rozumie i zgadza się, na utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W powyższym przypadku rezygnacja z usługi oznacza, że wpłacona kaucja będzie bezzwrotna. 
 4. W przypadku odwołania Usługi przez Salon lub zmiany terminu Usługi, który nie będzie odpowiadał Klientowi, Kaucja zostanie zwrócona w pełnej kwocie przelewem na dane podane przez klienta, w ciągu 14 dni (kalendarzowych).
 5. W przypadku realizacji Usługi Kaucja podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. Ostateczna cena rozliczona po wykonaniu Usługi zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconej Kaucji. 
 6. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Salonu, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież lub awarię istotnego sprzętu, umyślną szkodę wpływającą na pracę Salonu, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. Salon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient otrzyma możliwość do wyboru: rezerwacji innego dostępnego terminu, zwrotu wpłaconej Kaucji lub otrzymania vouchera w wysokości wpłaconej Kaucji do wykorzystania zgodnie z ustaloną datą ważności. 

§ 6

Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi niezwłocznie po jej wykonaniu.
 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: 
 • Gotówka
 • Karta 
 • Blik 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów usług. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym załączniku do niniejszego Regulaminu. 
 2. Promocje nie łączą się.

§ 7 

Higiena i bezpieczeństwo – standardy salonu

 1. Salon oświadcza, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni, posiadają aktualne badania zdrowotne a Usługi wykonują na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością. 
 2. Pracownik przed przystąpieniem do realizacji Usługi, zobowiązany jest przygotować odpowiednio swoje stanowisko pracy oraz zadbać o odpowiednią dezynfekcję wykonywaną przed każdym Klientem. 
 3. Pracownik obowiązany jest do wykonania zabiegu w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi procedurami i zgodnie ze sztuką zawodową zachowując przy tym odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne oraz przepisy BHP i PPOŻ.
 4. W Salonie są używane jednorazowe aplikatory oraz zdezynfekowane akcesoria i narzędzia.  
 5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku i wymagane przez sanepid, zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami.
 6. Salon dbając o higienę i bezpieczeństwo klientów z najwyższą starannością i zachowaniem procedur higieniczno-sanitarnych używa odpowiednich certyfikowanych preparatów do dezynfekcji oraz urządzeń do sterylizacji (autoklaw). 
 7. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, uruchomiona zostaje procedura postępowania poekspozycyjnego, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany, jeśli to możliwe po zabezpieczaniu miejsca zranienia lub w innym dogodnym dla klienta terminie.

§ 8

Obowiązki Salonu

 1. Salon przed wykonaniem Usługi jest zobowiązany:
 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego oczekiwań oraz jego stanu zdrowia  oraz odebrać od Klienta wypełnioną i podpisaną kartę Klienta / zgodę na zabieg,
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych przeciwwskazań do wykonania Usługi  oraz ewentualnych zaleceń po usłudze, 
 • do poinformowania Klienta o realnych efektach zabiegu, ilości zabiegów potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego efektu, o ewentualnych skutkach ubocznych lub powikłaniach po zabiegu, o preparatach używanych do zabiegu, 
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług zgodnie z procedurami sanitarnymi, zabiegowymi i przepisami BHP,
 • do wykonania zdjęć przed i po zabiegu do dokumentacji zabiegowej. 
 1. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian. Salon zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w Regulaminie wszystkich klientów z zarezerwowanymi terminami przed realizacją usług. 
 2. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, Salon zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usługi w terminie do 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów pozabiegowych. 
 2. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi w Salonie np. poprzez posiadany paragon lub potwierdzoną rezerwację usługi.
 3. Klient reklamację powinien złożyć pisemnie na adres e-mail info@unique-makeup.pl lub osobiście w recepcji Salonu.
 4. Reklamacja musi zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań oraz dokumentację fotograficzną lub/i video dotyczącą powodu reklamacji. 
 5. W każdym przypadku warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest stawienie się osobiste w Salonie do 48h po złożeniu reklamacji celem oceny potrzebnej do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta pisemnie lub mailowo na podane dane kontaktowe. 
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego.

§ 10 

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika oraz certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca co do własnego doświadczenia. 
 2. Aktualny Regulamin Salonu jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów. 
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu przez Klienta, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. 
 6. Podczas wykonywania Usługi zabrania się używania telefonu przez Klienta z wyłączeniem sytuacji losowych.
 7. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 11 

Przetwarzanie danych osobowych klientów

Rezerwując wizytę w Salonie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach opisanych poniżej, w niniejszym paragrafie.

Administratorem danych osobowych Klientów : Unique Makeup Patrycja Ciździel, ul. Wspólna 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612254982, tel: 570040460

Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: info@unique-makeup.pl

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z usług Salonu, będą przetwarzane w następujących celach: 

 • w celu komunikacji z klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt) oraz w celu wykonania usługi. 

Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Salon działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku (klienci kontaktujący się poprzez fanpage Salonu na Facebooku lub Instagramie).

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Salon do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Salonu oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych, przeniesienia ich danych osobowych. Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to:

– dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego, 

– dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,

– dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Salon Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe” na adres e-mail: info@unique-makeup.pl Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ww. treścią i w celach wskazanych w ww. klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.