Regulamin Studio Unique

Regulamin korzystania z usług

Świadczenie usług kosmetycznych

 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia danej usługi lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. W przypadku niektórych wizyt – na życzenie, może zostać wykonana próba uczuleniowa na 48 godzin przed usługą – w przypadku braku próby uczuleniowej klient wyraża zgodę na wykonanie usługi bez niej i nie będzie rościł praw w przypadku wystąpienia objawów alergii. Każdy niepokojący objaw należy bezzwłocznie zgłosić do obsługi salonu.
 • Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. Pracownik ma prawo do odmówienia wykonania usługi w razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zdrowia Klienta.
 • Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym.
 • Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu, gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Rezerwacja wizyty

 • Rezerwacja terminu polega na dodaniu do systemu danych osobowych – imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego.
 • Rezerwacja terminu wiąże się z wpłatą zadatku od 20 do 50 zł w zależności od usługi, w przeciągu 3 dni od momentu rezerwacji.
 • Rezerwacji usług można dokonywać poprzez portal Moment.pl – https://www.moment.pl/j0or5j – rezerwacja makijaży oraz szkoleń odbywa się tylko telefonicznie.
 • Wpłaty zadatku można dokonać osobiście w salonie, przelewem na konto bankowe (podawane przy rezerwacji) lub poprzez bezpośredni link do płatności wysyłany sms-em lub e-mailem.
 • W razie rezygnacji z usługi zadatek jest bezzwrotny, nie podlega wymianie na inne usługi oraz nie przechodzi na inne osoby.
 • W przypadku spóźnienia na usługę dłuższego niż 15 min. zastrzegamy sobie prawo do odwołania wizyty.

Reklamacje

 • Wszelkie niezadowolenie z jakości usług prosimy zwracać bezpośrednio do salonu.
 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy wysokie standardy wykonywania usług
 • Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu, tak abyśmy mogli odpowiednio zareagować.
 • Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 • Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.
 • Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
 • W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.